Tag: อบรม จป เทคนิค

ก่อนเข้ารับอบรม จป เทคนิค มีอะไรที่ควรรู้บ้าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือ จป หลายคนอาจสับสนระหว่าง รปภ. กับ จป ซึ่ง รปภ. หมายถึงเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการทำงาน ส่วน จป หมายถึง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดย จป จะต้องมีทักษะเฉพาะด้าน มีความรู้ในด้านกฎหมาย ควบคุม ดูแลพนักงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ควบคุม หรือป้องกันอุบัติเหตุแก่นายจ้าง จป มีด้วยกันหลายระดับ หนึ่งในนั้นคือ จป เทคนิค การอบรมจป เทคนิค จะทำให้เกิดความรู้และความเข้าใจ โดยเฉพาะการเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง เรียนรู้ข้อกฎหมายด้านความปลอดภับ ไปจนถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน  ก่อนเข้ารับการอบรมจป…

Back to top